Historie

23 juli 1918.


Dette er en ordrett gjengivelse av referatet fra starten til 1928

Lillehammer Schakselskap

Aar 1918 den 23. juli stiftedes kl.9 L.S.S- ved møte sammenkaldt og avholdt hos sekretæren O.E.Berge samt formanden Fredrik Johnsen, Alf Norgaard og Bæklund.

Der blev foretat følgende valg paa bestyrelse for klubben.

Præsident og formand, hr. Fredrik Johnsen, viceformand hr. Alf Norgaard,

1ste styremedlem og sekretær hr. O.E.Berge, 2det styremedlem hr. V.Larson.

Samtlige valgtes enstemmig.

Til suplleanter for bestyrelsen valgtes hr. S.Larsen og hr. O.Bækkelund.

Til kasserer ble valgt hr. O.Bækkelund og til revisor hr. O.E.Berge.

Der besluttedes indkjøpt de nødv. spil til klubben. I denne anledning blev hr. O.E.Berge av bestyrelsen bemyndiget til at besørge indkjøpt eller bestilt foreløbig 4 spil til klubbens fremtidige bruk.

Kontingenten sattes i likhet med Kr.ania Schackselskap til Kr.7,50 pr.aar samt kr.1,- i indmeldelsespenge. Den besluttedes erlagt 1 gang halvaarlig.

Passive medlemmers kontingent sattes til Kr.6.- pr. aar med samme ind.kr.penger som øvrige medlemmer.

Der blev oplæst og vedtat love for klubben.

Det besluttedes enstemmig senere at faa klubben tilsluttet Norsk Schackforbund, hvis love ogsaa i sin almindelighet blev gjort gjældende for klubben i forbindelse med de av bestyrelsen fastsatte for Lhmr. Schackselskap spesielle love og bestemmelser.

Der besluttedes avholdt bestyrelsesmøte paa Maihaugens restaurant torsdag 25.juli 1918 under ledelse av formanden hr. Fredrik Johnsen.

Der besluttedes saasnart som mulig at faa leiet lokale til avholdelse av klubbens faste møter, og vedtakes at bestyrelsesmøterne avvekslende blir at avholde hos bestyrelsens medlemmer eller andet passende sted.

Protokollen oplæst og vedtat.

Lhmr. Schackselskaps Bestyrelse 23/7-18.


F.Johnsen. formand ------- A.Norgaard. viceformand ------- Oskar Bækkelund ------- O.E.Berge. Sekretær

LILLEHAMMER SCHAKSELSKAPS bestyrelsesmøte!

Maihaugen 25.juli 1918


Aar 1918 den 25.juli kl.8 1/2 avholdtes bestyrelsesmøte i Schackklubben L.S.S. under ledelse av formanden hr. Fredrik Johnsen.

Styremedlem hr. V.Larson hadde sygdomsforfald. Den spanske syke.

Sekretæren meddelte at schackspil for tiden ikke kunde skaffes i Lhmr. hvorfor han hadde bestilt 4 sæt til klubben hos Stribolts Eftf. Disse kunde da ventes ankommet først i næste uke.

Viceformanden hr. Alf Norgaard oplyste i denne anledning at klubben foreløbig hadde faat utlaant 2 spil av 1ste supleant for bestyrelsen hr. S. Larson. Præsidenten takket erkjendligst paa klubbens vegne for dette. Hr. S. Larson var ogsaa tilstede som suppleant for styremedlemmet hr. V. Larson, men maatte desværre senere bryte op før møtets avslutning.

Der blev besluttet avholdt alm. konstituerende møte for klubben hos formanden F.Johnsen lørdag den 27.juli kl.8.

Til dette besluttedes inkaldt alle interesserte schackspillere.

Der blev fremsat forslag om at om mulig at faa leiet lokale i Grand Hotel til avholdelse av klubbens sammenkomster.

Der besluttedes opsat 1 revisor blandt de passive medlemmer av klubben utenfor bestyrelsen. Til denne stilling valgtes enstemmnig hr. Stefan Meidell.

Der tænktes senere avholdt extraordinær generalforsamling for klubben. Man forutsatte at denne ikke vilde gjøre forandringer i det i stiftelsesmøte fastsatte med hensyn til klubbens bestyrelse, administration og love.

Det antakes ogsaa at de som hadde tat initiativet til stiftelse av klubben foreløbig fik beholde ledelsen av klubbens arbeide, indtil der muligens kunde findes dyktigere og for klubben mere interesserte end dem i stiftelsesmøtet valgte. Man kan derfor ha grund til at gaa ut fra at de paa generalforsamlingen paatænkte av præsidenten fremsatte forslag vil bli vedtat i sin helhet uten forandringer.

Præsidenten meddelte tilslut at han fra medlemmer i Kr.ania Schacklub som var tilsluttet Norsk Schackforbûnd hadde mottat lykønskningsbreve, hvilke under bifald blev oplæst for bestyrelsen under deres udelte opmerksomhet ianledning klubbens stiftelse. Han hadde ogsaa mottat et eksemplar av Norsk Schackforbunds love, som bestemtes gjort gjældende for nærværende klub i sin almindelighet.

Formanden blev git bemyndigelse til at foreta skridt til at faa leiet nødv. lokale til klubbens møter.

Det besluttedes paaskyndet med indkrævning av kontingent til klubben til bestridelse av stiftelsesutgifter, materiel etc.

Kassereren hr. Bæklund meddelte at kvitteringer for kontingent vilde være iorden til møtet lørdag aften.

Viceformanden hr. Alf Norgaard besluttedes opnævnt til klubbens historiker.

Bestyrelsesmøtet blev hævet kl.10 og man gik derefter over til bordets glæder, og almen spil inden bestyrelsen.

Protokollen oplæst og vedtat.

F.Johnsen. formand ------- A.Norgaard viceformand ------- Oskar Bækkelund ------- O.E.Berge


Klubbens Æresmedl.


1925 Lars Hanssen

1938 Olaf Larsen

1943 Halvard Halvorsen

1950 Arne Stokke

1968 Elias Pettersen

1972 Oscar Kolberg

1977 Kaare Olsen

1977 Arne Lunde

1983 Melvin Ludvigsen

1996 Knut Tangen

1997 Viggo Jensen

1998 Arild Larsen

        Viggo Mathisen

2013 Knut Espelund

2014 Ole Morten Skogheim

2018 Camil 

2023 Jan Magne Stubrud

Formannstoppen

Kaare Olsen 10 år, -1954-56, 1959-63, 1965, 1974

Per Audun Øvstehage 9 år,- 1992-2000

Ole Høiby 7år ,-1942-48

Arne Lunde 7 ,- 1949, 1968-73

Knut Tangen 6 1980-85